Vittrup Kirkes historie

Efter reformationen blev den privatejede Børglum Klosterkirke sognekirke. I 1893 blev det muligt for landsbykirker at søge statstilskud til opvarmning. Man gik da i gang med at lave et projekt, men i 1903 fik man afslag på grund af økonomien. Et varmeanlæg i Klosterkirken ville koste 300 kr. at etablere. Dertil måtte man påregne en årlig udgift på 100 kr. til aflønning af en fyrbøder. I de følgende år justerede man projektet, men det faldt hver gang på økonomien, hvorefter man til sidst opgav.

Vittrup kirke er bygget samtidig med Børglum kirke. Begge kirker er indviet i advent 1937. Tårnet er dog først bygget til i 1968. Tårnuret er skænket af Jørgen Mariegaard, Vittrup, 1992.

I synsprotokollen for Vittrup kirke, som er taget i brug efter det første kirkesyn den 16. august 1938, findes følgende om kirkesagen pg. 5ff:

Pastor Thorvald Kristian Knudsen, som fra 1909-1916 var sognepræst for det daværende Børglum-Furreby pastorat, henvendte sig under sin ansættelse i embedet her til daværende biskop Møller i Aalborg for at bede denne medvirke til, at der kunne opføres to små kirker i Børglum sogn, da pastor Knudsen ikke mente at kunne betjene sognet forsvarligt alene udfra den meget store og ensomt beliggende og uopvarmede samt meget dyrt opvarmelige Børglum Klosterkirke. Biskop Møller slog denne tanke om kirkebyggeri fuldstændigt ned som ganske urimelig. Pastor Knudsen gav sig da i kast med den meget store og af ingeniører og arkitekter udførligt udarbejdede plan om klosterkirkens opvarmning, hvilken plan gang på gang kom frem, men altid faldt til jorden af nye grunde både i 1919, 1922 og sidst i 1924. Menighedsrådet turde ikke give sig lag dermed bl.a. fordi man mente, at det ville være alt for uforholdsmæssigt dyrt, når klosterkirkens beliggenhed dog stadig i den kolde årstid ville være en hindring for mange menneskers kirkegang. Men fra pastor Knudsens tid levede tanken om opførelse af de to hjælpekirker stadig hos enkelte mennesker f.eks. hos førstelærer Anton Pilgaard og vurderingsmand Anders Chr. Jensen, Løth. Men der skete i mange år intet i sagen udover dette ene, at man engang ved en privat drøftelse i Vittrup fik løfte af gårdejer Ole Christian Larsen Mariegaard om en kirkegrund. Dette gamle løfte stod han ved og holdt det, da kirkesagen efter over 15 års forløb blev til virkelighed.

Pastor Christian Georg Trauelsen, som fra 1925 til 1932 var sognepræst for Børglum sogn, søgte først at genoptage og gennemføre de opgivne planer om klosterkirkens opvarmning. Da dette ikke kunne finde støtte nogetsteds, gik han med iver og foretagsomhed ind for at få opført to hjælpekirker. 3. februar 1930 vedtoges i et menighedsrådsmøde at sende et udvalg bestående af pastor Trauelsen, Kr. Lund og Chr.

Mariegaards til København for at forhandle med kirkeministeren om sagen. Kirkeminister Dahl var ret velvillig, men opfordrede til at menighedsrådet skulle undersøge offervilje og ydeevne hjemme i sognet og først derefter indsende andragende og indsende oplysninger.

Men man nåede i første omgang slet ikke så langt med sagen. Man fik nogle udkast til ret store kirker fra arkitekt Heilesen, Vrå, og der indkaldtes til 3 menighedsmøder om sagen, på disse møder var stemningen mat, og på mødet i Skøttrup 6. juni 1930 var det umuligt at komme til enighed om pladsspørgsmålet Vittrup-Skøttrup. Det er karakteristisk, at dette spørgsmål så tidligt voldte besvær, det gjordet fortsat. Men pastor Trauelsen stillede nu sagen i bero. De første vanskeligheder havde været for strenge, og tanken ny for mange. Desuden satte kort efter landbrugskrisen ind, og det måtte synes umuligt i sådanne tider at skaffe midler til de ret store kirker, som arkitekt Heilesen havde givet udkast til. Men pastor Trauelsen havde ved sit arbejde gjort, at det meget lettere for hans eftermand som sognepræst og formand i menighedsrådet at rejse kirkesagen, og sidstnævnte kunne henvise til, at en tidligere sognepræst havde gjort et meget alvorligt forsøg i denne sag, som således ikke kunne affærdiges som en nybegynders tilfældige eller uovervejede indfald.

Sognepræst Otto Paludan nævnte kirkesagens genoptagelse på et menighedsrådsmøde 4. november 1933, men først efter at han og menighedsrådsmedlem gårdejer Frederik Hansen i vinteren 1934 havde nævnt sagen for departementschef Hollbøll under et besøg i København, kom sagen til fornyet og grundig behandling på et menighedsrådsmøde 1. juni 1934, hvor det vedtoges at søge opført to små "kirkehuse" til gudstjenstligt brug om vinteren dog således, at menigheden dér skulle kunne samles til fuld gudstjeneste med dåb og nadver. Ved dette møde blev der stillet direkte spørgsmål til gårdejer Niels Jensen Nielsen, som repræsenterede Skøttrup by i menighedsrådet, om han kunne gå med til en hjælpekirke beliggende på det nordøstre hjørne af Chr. Mariegaards ejendom i Vittrup. Han svarede, at om befolkningen i øvrigt kunne give tilslutning, ville han forholde sig neutral. Dette løfte holdt han og mere til, da han støttede sagen godt, da den stod overfor sin umiddelbare gennemførelse. Alle private bidrag tegnedes til en kirke med foran nævnte beliggenhed.

Der blev nu indsendt et andragende af 16. juni 1934 til Kirkeministeriet om statstilskud fornyet ved andragende af 8. april 1935 og 14. april 1936. Man foretog nu ved menighedsrådets formand, sognepræst Paludan, en personlig henvendelse til næsten alle hjem for at tegne bidrag til kirkesagen. Bidragene tegnedes som faste halvårlige bidrag at opkræve i 6 rater i årene 1935, 1936 og 1937. Der vistes i betragtning af de dårlige tider en meget stor offervilje for sagen. Bidragene blev opkrævet af menighedsrådet medlemmer, hvilket var et meget stort arbejde for disse, da man ofte måtte komme 3-4 gange efter det samme bidrag, når bidragyderen havde dårligt råd. De menighedsrådsmedlemmer, som opkrævede beløbene til Børglum vestre kirke, var gårdejer Chr. Mariegaard, Vittrup, husmand Niels Nielsen, Vittrup, gårdejer Frederik Hansen, Skøttrup, gårdejer Niels Jensen Nielsen, Skøttrup, senere afløst af sin suppleant gårdejer Erik Jesper Aagaard, Skøttrup, samt sognepræst Paludan. De til Børglum vestre kirke privat indsamlede beløb udgjorde i alt kr. 6.478,50.

Desuden gjorde en kreds af kvinder og mænd i Skøttrup og Vittrup i vinteren 1936-37 et meget stort arbejde for ved en basar til fordel for kirkesagen på Vittrup Konditori den 13. og 14. februar 1937 at skaffe penge til Børglum vestre kirke. Basaren gav det smukke overskud kr. 2.483,23.

I juni 1934 aflagde biskop Poul Oldenburg i anledning af kirkesagen besøg i sognet. Biskoppen støttede stedse sagen, også når den syntes ufremkommelig Det samme gælder provst J.J. Rubak. Der rettedes henvendelse til forskellige folketingsmænd i amtet, og navnlig folketingsmand Ejnar Kjær og folketingsmand Oskar Levinsen kom til at betyde en afgørende støtte for sagen. Den 5. juli 1936 aflagde kirkeminister Johs. Hansen med sin frue et besøg i sognet foranlediget ved kirkesagen. Han holdt møde med menighedsrådet i præstegården, beså klosterkirken og byggegrunden i Vittrup for Børglum vestre kirke. På finansloven 1937/38 § 20 II B 1.b. blev der bevilliget 20.000 kr. til to kapeller i Børglum sogn.

En gammel Vittrup-boer, murermester Andreas Jensen, Hjørring, udvirkede, at kirkesagen fik rabat på sten fra Gjølstrup Teglværk, og Dansk Andels Cementfabrik ydede en betydelig rabat på cement. Enkepastorinde Knudsen, Gelsted, hvis afdøde ægtefælle først tænkte at få hjælpekirken bygget, skænkede Børglum vestre kirkes alterstager. En kreds af kvinder, forestået af frk. Edit Nielsen, Vittrup Mejeri, skænkede alterdugene. Sparekassedirektør Westergaard, Løkken, skænkede kirken et harmonium.

Indsamlede bidrag

6.478,50 kr.

Basarens overskud

2.782,23 kr.

Rabat på cement

ca. 500,00 kr.

Renter

ca. 250,00 kr.

I alt

20.010,73 kr.

 

Restbeløbet tages af et lån på menighedsrådskassen, hvoraf også tages vedligeholdelsesfonden. (Ovenstående talangivelser er mere korrekte end de i grundstensdokumentet angivne summer, thi regnskabet var da ikke afsluttet).

Grundstenen til Børglum vestre kirke blev nedlagt onsdag 21. juli 1937. 1. sten nedlagdes af provst Jens Jensen Rubak i Gudfaders navn. 2. sten nedlagdes af sognepræst Otto Frederik Paludan i Vor Herres Jesu Kristi navn. 3. sten nedlagdes af menighedsrådets næstformand, gårdejer Ole Christian Larsen Mariegaard, i Guds den Helligånds navn. Angående grundstensdokumentet og visse andre dokumenter kirkens opførelse og indvielse vedrørende se denne protokols pag 215 ff.

Den 7. december 1937 afholdtes afleveringssyn over Børglum vestre kirke ved provst Rubak, arkitekt Ejnar Poulsen, Aalborg, kirkens arkitekt, Bertel Jensen, Hjørring, samt menighedsrådet. Synsprotokollatet findes i provstiets protokol. Der gjordes i protokollen af provsten en bemærkning om, at kirken ikke har noget messetøj.

Onsdag den 15. december 1937 indviedes Børglum vestre kirke af biskop Poul Oldenburg. Trods det meget glatte føre udgik processionen fra Vittrup skole. Menighedsrådsmedlemmer fra Vittrup og Skøttrup stod ved kirkens indgang og modtog biskoppen og præsterne. Tilstede ved indvielsen var foruden biskoppen og amtmand Wulff, Hjørring, provsterne Rubak og Sevaldsen, pastor emeritus Petersen, sognepræsterne Trauelsen, Vejgård, Balsbo, Løkken, Jensen, Vejby, Kjær, Tolstrup, Larsen, Rubjerg, Lund-Hansen, Jelstrup, og Stevns, Vrensted. Enkepastorinde Knudsen, Gelsted, var også tilstede. Biskoppens indvielsestale blev holdt over Matt. 2,4-5, sognepræsten prædikede over Johs. 1,14. Vi sang salmerne nr. 433 (valgt af biskoppen), nr. 422, nr. 332 og nr. 317 (valgt af sognepræsten) i salmebog for kirke og hjem. Ved indvielsen bad sognepræst Trauelsen indgangsbønnen. Skriftstederne læstes af 1. provst Rubak, 2. sognepræsten, 3. provst Sevaldsen, 4. sognepræst Trauelsen.

Efter indvielsen afholdtes en festlig sammenkomst på Vittrup Konditori. Ved den festlige sammenkomst efter indvielsen gav enkepastorinde Knudsen kirken navnet: "Et hvilested for syndere".

Warning : include(links.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/1003/www/vittrup/historie.php  on line 70

Warning : include() [function.include]: Failed opening 'links.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php') in /home/1003/www/vittrup/historie.php  on line 70